Szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów
Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów jest dostępne w następujących zagadnieniach:
• uzależnienia od substancji psychoaktywnych (podstawowa wiedza o uzależnieniach, substancjach psychoaktywnych, wiedza dotycząca umiejętności spostrzegania i obserwacji uczniów, którzy mogą znajdować się pod wpływem różnych środków, a także umiejętności dotyczące przeprowadzenia skutecznej interwencji);
• uzależnień behawioralnych (wyjaśnienie pojęcia, rodzajów uzależnień behawioralnych, informacja dotycząca gdzie szukać pomocy);
• zagrożeń związanych z mediami, tzn. internetem, telefonem komórkowym i innymi masmediami (cyberprzemoc, hejtowanie, oszustwo, wyłudzenia);< br /> • edukacji psychoseksualnej (zapoznania się z wiedza dotycząca faz rozwoju człowieka, różnicami między płcią, masturbacją, inicjacja seksualną );
• i inne dowolne warsztaty na zamówienie klienta
Szkolenia dla pracodawców
Alkohol jest nadal trzecią, po chorobach kardiologicznych i nowotworach, przyczyną zgonów w Polsce. Problemy związane z uzależnieniem dotykają Polaków bez względu na status społeczny, płeć, sytuację materialną czy wykształcenie. Choroba rozwija się przez długi czas i wcześnie dostrzeżone jej symptomy zwielokrotniają szansę na całkowite jej opanowanie.

Odpowiedzialny biznes to nie tylko dbałość o rozwój ekonomiczny firmy, jej wyniki, inwestycje i wzrost zatrudnienia. To również zadbanie o właściwe relacje w zespołach pracowniczych, uważność na pozazawodowe problemy pracowników, budowanie identyfikacji załogi z firmą. Ponadto pracownik pod wpływem alkoholu, jak również o obniżonej sprawności spowodowanej wcześniejszym piciem może stanowić poważne zagrożenie dla swojego, a także bezpieczeństwa współpracowników. Nie zawsze dobrym rozwiązaniem jest pozbycie się osoby sprawiającej problemy z powodu picia. Zastąpienie dobrego fachowca innym, nowym pracownikiem wymaga niekiedy długiego czasu nim osiągnie on optymalną wydajność na konkretnym stanowisku pracy.

W pracy spędzamy znaczą część swojego dorosłego życia, tu zaspakajamy niektóre z podstawowych potrzeb psychologicznych, jak potrzebę poczucia przynależności, budowania własnej samooceny itp. W zespole współpracowników zawiązują się bliskie relacje, które nierzadko przenoszone są w sferę życia prywatnego.

W gronie ludzi przebywających ze sobą po kilka godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu łatwo można dostrzec pojawiający się problem alkoholowy. Należy wiedzieć jakie zmiany w zachowaniu mogą o tym świadczyć i jak skutecznie próbować pomóc.

Z powyższych powodów oferujemy Państwu przeprowadzenie cyklu szkoleń na temat uzależnień ze szczególnym naciskiem na problem alkoholizmu.

Szkolenia te proponujemy w dwóch wersjach:
• przeznaczone dla kadry kierowniczej, od najniższego szczebla dozoru
• przeznaczone dla ogółu pracowników

Tematyka szkolenia to:
• prawdy i mity o alkoholu i innych środkach uzależniających
• co to znaczy picie mało ryzykowne, picie szkodliwe i uzależnienie
• jak postępować, aby moje picie było jak najmniej ryzykowne
• jakie symptomy mogą świadczyć, że mój podwładny(współpracownik) może mieć problem alkoholowy
• jak próbować skutecznie pomóc

Szkolenia prowadzimy w grupach 15 – 20 osobowych, trwają one 3 godziny. W trakcie zajęć wykorzystujemy aktywne metody pracy warsztatowej, korzystamy również z prezentacji multimedialnej. Koszt szkolenia dla jednej grupy 500 zł.
Warsztaty dla rodziców
Zdarza się, że rodzice, grając z dziećmi w różnego rodzaju gry, zachęcają je do nie zawsze zdrowej rywalizacji. Niektórzy nawet grają z dziećmi na fanty, zapałki, pieniądze, także te prawdziwe. I choć są to tylko symboliczne kwoty, mogą uruchomić w dziecku „żyłkę” przyszłego hazardzisty. Innym czynnikiem, który może zwiększać skłonność dziecka do hazardu, są preferowane przez rodziców wartości. Jeśli w domu rodzinnym rodzice przykładają dużą wagę do pieniądza, a dziecko wychowuje się w otoczeniu takich przekazów, jak: „tylko pieniądz się liczy”, „za pieniądze możesz wszystko kupić”, „bez pieniędzy jesteś nikim” itp. – wówczas może dążyć do zdobycia ich za wszelką cenę. Okres dorastania sprzyja potrzebie kreowania swojego wizerunku, a status materialny nierzadko wyznacza nastolatkom miejsce w szeregu rówieśników. Jeśli zabraknie im innych ważnych wartości potwierdzających ich atrakcyjność jako osób, wówczas mogą sięgnąć po różne sposoby, aby ją zwiększyć. Tym sposobem mogą być np. gry hazardowe. Ryzyko nałogowego grania wzrasta, kiedy nastolatek dorasta w samotności, mimo obecności rodziców – wówczas ewentualna wygrana zastępuje mu ich uczucia, zwiększa poczucie wartości, i rozjaśnia mało atrakcyjną codzienność.Zdarza się, że rodzice, grając z dziećmi w różnego rodzaju gry, zachęcają je do nie zawsze zdrowej rywalizacji. Niektórzy nawet grają z dziećmi na fanty, zapałki, pieniądze, także te prawdziwe. I choć są to tylko symboliczne kwoty, mogą uruchomić w dziecku „żyłkę” przyszłego hazardzisty. Innym czynnikiem, który może zwiększać skłonność dziecka do hazardu, są preferowane przez rodziców wartości. Jeśli w domu rodzinnym rodzice przykładają dużą wagę do pieniądza, a dziecko wychowuje się w otoczeniu takich przekazów, jak: „tylko pieniądz się liczy”, „za pieniądze możesz wszystko kupić”, „bez pieniędzy jesteś nikim” itp. – wówczas może dążyć do zdobycia ich za wszelką cenę. Okres dorastania sprzyja potrzebie kreowania swojego wizerunku, a status materialny nierzadko wyznacza nastolatkom miejsce w szeregu rówieśników. Jeśli zabraknie im innych ważnych wartości potwierdzających ich atrakcyjność jako osób, wówczas mogą sięgnąć po różne sposoby, aby ją zwiększyć. Tym sposobem mogą być np. gry hazardowe. Ryzyko nałogowego grania wzrasta, kiedy nastolatek dorasta w samotności, mimo obecności rodziców – wówczas ewentualna wygrana zastępuje mu ich uczucia, zwiększa poczucie wartości, i rozjaśnia mało atrakcyjną codzienność.

Warsztaty dla rodziców to dodatek do wiedzy, którą uzyskali nastolatkowie na zajęciach profilaktycznych. Bardzo dobrze jest realizować ten projekt podczas szkolnych wywiadówek.

Czas trwania zajęć 1h lekcyjna. Warsztaty mogą dotyczyć również innych zagadnień związanych z tematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, cyberprzemocy, przemocy, edukacji psychoseksualnej.

Warsztaty dla rodziców to dodatek do wiedzy, którą uzyskali nastolatkowie na zajęciach profilaktycznych. Bardzo dobrze jest realizować ten projekt podczas szkolnych wywiadówek.

Czas trwania zajęć 1h lekcyjna. Warsztaty mogą dotyczyć również innych zagadnień związanych z tematyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, cyberprzemocy, przemocy, edukacji psychoseksualnej.

Programy profilaktyczne dla szkół
Program Profilaktyczny „KOREKTA”

Program profilaktyki alkoholowej przeznaczony dla uczniów klas maturalnych (młodych dorosłych).

Cele zajęć:
• Obniżenie wśród uczniów tendencji do podejmowania ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę rówieśniczą;
• Pogłębienie rozumienia alkoholowych zachowań otoczenia;
• Umożliwienie niektórym uczestnikom identyfikacji problemu alkoholowego;
• Wzmocnienie u uczestników tendencji do odpowiedzialnych zachowań związanych z piciem alkoholu.

Treści zajęć:
• Korzyści i straty związane z piciem alkoholu,
• Test AUDIT umożliwiający ocenę ryzyka zachowań alkoholowych uczestników;
• Ryzyko związane z piciem, pojęcie abstynencji oraz picia: rozsądnego, ryzykownego, szkodliwego, uzależnienia;
• Na czym polega „picie rozsądne”?
• Stereotypy związane z piciem;
• Zasady obliczania stężenia alkoholu we krwi;
• Ocena ryzykowności „ostatniej okazji”.

Metody pracy:
• Program przeznaczony jest do pracy z grupami młodych dorosłych (18 – 20 lat), o liczebności 25 – 50 osób;
• Zajęcia prowadzą dwie osoby;
• Czas trwania programu – 5 godzin dydaktycznych.

Potrzebne pomoce: tablica + kreda lub duże arkusze papieru + pisaki.


Opis procedury „Smaku życia – debaty o dopalaczach” wraz z komentarzami wykonawczymi autora

Cel programu: dostarczenie młodym ludziom w wieku 15-18 lat podstawowych informacji o kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych „dopalaczach” w celu zwiększenia ostrożności uczestników i zmniejszenia ich otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych.

Poprzez program jest też możliwe zwiększenie gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

Poziom: profilaktyka uniwersalna/edukacja publiczna, ewentualnie z elementami profilaktyki selektywnej.

Czas trwania: 2 do 3 godzin lekcyjnych (90 – 135 minut) z jedną lub dwoma przerwami. Jeżeli mają być 2 godziny lekcyjne, wtedy trzeba zrezygnować z niektórych dodatkowych ogniw programu i konieczna jest duża dyscyplina czasowa prowadzącego oraz umiejętność lapidarnego wysławiania się i pomijania zbędnych elementów. Obie wersje – krótsza i dłuższa – mogą być wartościowe i nie należy forsować większej długości programu, a jedynie zdawać sobie sprawę z aktualnych ograniczeń czasowych i do nich dostosować prowadzenie zajęć. W pewnym stopniu procedura „dopasowuje się” do rodzaju grupy i dyspozycji prowadzącego.

Dobrze przygotowany, doświadczony prowadzący może się pokusić o zorganizowanie specjalnego „dnia przeciw substancjom” i zająć 5-6 godzin, zwłaszcza jeśli rozbuduje część ostatnią, związaną z degustacją zdrowej żywności („smak życia”) lub zabawą. Program otwiera taką możliwość, ale jest to wersja specjalna, oparta o twórczość prowadzącego.

Miejsce realizacji działań: standardowo szkoła. Również: świetlica, dom kultury, salka parafialna, klub, biblioteka.

Liczba uczestników sesji: standardowo grupa wielkości klasy szkolnej, ale z możliwością zwiększenia (w takim przypadku program nabiera charakteru edukacji publicznej i lepiej, gdy prowadzą go dwie osoby). Autor prowadził już zajęcia w grupach przekraczających 100 osób, z niewielką pomocą osoby wspomagającej. I były to realizacje udane, jeśli sądzić po zawartości ankiet ewaluacji formatywnej.

Kryteria skuteczności proponowane do ewaluacji przez autora programu

Sumatywnie:
• zwiększenie wiedzy uczestników o zagrożeniach związanych z tzw. dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi, a zwłaszcza wiedzy o kontekście psychospołecznym tego rodzaju zachowań (tzw. dopalacze jako zjawisko marketingowe);
• zwiększenie ostrożności uczestników w sytuacjach umożliwiających „branie” tzw. dopalaczy (zabawy, dyskoteki, spotkania młodzieżowe);
• klaryfikacja poglądów i wzmocnienie postawy negatywnej w odniesieniu do używania tzw. dopalaczy, zmniejszenie zainteresowania ewentualnym używaniem tzw. dopalaczy, deklaracje zachowań prozdrowotnych w przyszłości;
• rezygnacja z wszelkiego namawiania i presji skierowanej do innych osób w kierunku używania tzw. dopalaczy (i innych szkodliwych substancji psychoaktywnych);
• wzmocnienie postaw prozdrowotnych w szerszym zakresie, j.w. (inne substancje psychoaktywne, zachowania ryzykowne);
• ewentualne porzucanie „brania” lub decyzje osobiste zmierzające w tym kierunku (istotne w przypadku grup podwyższonego ryzyka).


OPIS PROGRAMU
RÓWNE SZANSE

Głównym założeniem programu ,,Równe szanse’’ jest dostarczenie młodym ludziom w wieku 13-16 lat podstawowych informacji o funkcjonowaniu w rodzinie z problemem alkoholowym. Podstawowym środkiem do osiągnięcia założonych celów jest przekazanie młodzieży informacji i wiedzy dotyczącej radzenia sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi dotyczącymi uwikłania w bliskie relacje z osobą uzależnioną oraz udzielanie wsparcia w zakresie pojawiających się bieżących problemów rówieśników. Podstawową zasadą pomocową jest zasada oparta na wzajemnej pomocy rówieśniczej. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że dziecko, które posiada pijącego rodzica szybciej zwierzy się ze swoich problemów swojej koleżance czy koledze, niż osobie dorosłej.

Poprzez program jest też możliwe zwiększenie gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód.

Podstawowe treści realizowane w trakcie programu to:
Informacje dotyczące funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym:
• informacje na temat określenia rodziny jako systemu, w którym każdy z członków wzajemnie na siebie oddziałuje;
• informacje na temat postaw występujących w rodzinie z problemem alkoholowym.

Informacje dotyczące środków uzależniających i mechanizmów powstawania szkód i uzależnienia:
• informacje o alkoholu i środkach uzależniających;
• informacje o mechanizmach uzależnienia.

Program "Równe szanse" może być kontynuacją spotkań dla młodzieży, która uczestniczyła w różnego rodzaju programach profilaktycznych (NOE, Drugi Elementarz, Dziękuje Nie, Zanim Spróbujesz, itp.) i poprosiła o pomoc w związku z problemem występującym w rodzinie. Program może być również proponowany w świetlicach terapeutycznych i klubach gromadzących młodzież z rodzin dysfunkcyjnych. Na podstawie wieloletnich doświadczeń związanych z prowadzeniem programów profilaktycznych obserwujemy znaczne nasilenie i wzrost realizowanych programów profilaktycznych dotyczących opóźnienia inicjacji alkoholowej i/lub narkotykowej. Niewiele uwagi poświęca się problemom dotyczącym funkcjonowania rodziny.
Warsztaty dotyczące cyberprzemocy i przemocy
Dotyczące cyberprzemocy
Internet jest obecnie bardzo ważnym źródłem dostarczania nowej wiedzy. Jednak bardzo często jednak służy czemuś zupełnie innemu. Szczególnie młodzi ludzie, z racji swojego wieku nie potrafią skutecznie obronić się przed niebezpieczeństwem, ani jemu zapobiec. I to właśnie w formie komunikacji z drugim człowiekiem, albo nawet całą jej społeczności. Tak naprawdę wszyscy w internecie w prosty sposób mogą być anonimowi, a zatem jeśli nie wiadomo kto znajduje się po drugiej stronie można kogoś oszukać. Można podać się za inna osobę i w ten sposób wyłudzić np. zdjęcie, które może być rozpropagowane w internecie. Zajęcia prowadzone są w szkołach w klasach od IV - VIII, koszt 2h zajęć lekcyjnych wynosi 200 zł.

Dotyczące przemocy
Przemoc istnieje różnej formie, chociaż bardziej stereotypowo przywykliśmy do fizycznego doświadczania bólu. Zajęcia maja na celu uświadomić młodych ludzi w zakresie form przemocy, faz, a także pokazać w jaki sposób możemy sami siebie obronić. Zajęcia prowadzone są w szkołach w klasach od IV - VIII, koszt 2h zajęć lekcyjnych wynosi 200 zł.
Warsztaty z komunikacji
Obecnie w świecie cyfryzacji coraz częściej pojawia się problem prawidłowej komunikacji międzyludzkiej. Stąd w mojej ofercie znajduje się także warsztat dotyczący nabywania umiejętności słuchania, odzwierciedlania uczuć, rozwoju empatii i mówienia w sposób pozbawiony oceny. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów w klasach od III - VIII, koszt 2h zajęć lekcyjnych wynosi 200 zł.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress